tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Наукові напрямки

Наукова робота НДІ та кафедри АЕД

Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень був заснований у 1993 році. Основні наукові напрями:
•     Методи та засоби підвищення точності вимірювання напруги змінного струму
•     Методи відтворення напруги змінного струму
•     Метрологічне забезпечення систем та комплексів
•     Методи та системи контролю і діагностики
•     Стимуляція продуктивності нафтогазових свердловин
•      Методи та програмне забезпечення в інформаційних технологіях
•     Цифрова обробка сигналів
•     Дослідження стабільності компонентів вимірювальної техніки
•     Методи неруйнівного контролю

 

Наукова робота – 2018

У 2018 р. співробітники кафедри та НДІ брали участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт, які мають характер прикладних досліджень, за пріоритетними напрямами «Інформаційні та комунікаційні технології», «Енергетка та Енергоефективність» та «Раціональне природокористування», а саме:

 • Д/б тема 2040 п «Методи підвищення точності відтворення одиниці електричної напруги для створення первинного державного еталона радіочастотного діапазону» з фінансуванням – 308,00 тис. грн..
 • Договір № 27/01-НП «Дослідження та розробка експериментальних зразків систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів» з загальним обсягом фінансування – 7248,8 тис. грн., в т.ч. НДІ АЕД 400,0 тис. грн. (2018 р. 362,7тис. грн., в т.ч. НДІ АЕД 0,0 тис. грн.).
 • Міжнародний контракт № М/4222/01 «Удосконалення алгоритмів і програм визначення місцезнаходження та інтенсивності джерел підводних землетрусів» з загальним фінансуванням – 120,0 тис. $ (2018 р. 36тис. $).

Також у поточному році було подано проект прикладного дослідження, що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду держбюджету, на тему: «Автономні системи технічного моніторингу на основі багаторівневих мереж інтелектуальних сенсорів».

У 2018 р. на кафедрі виконувалось у межах робочого часу викладачів 6 ініціативних прикладних наукових робіт, 5 з яких зареєстровані в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.

Для виконання вище зазначених НДР було залучено 1 штатний науковець та 2 сумісники, серед яких 1 д.т.н., 2 аспіранти та більше 40 студентів без оплати. У 2018 році за договорами ЦПХ працювало 8 осіб (4 науково-педагогічних працівника є виконавцями міжнародного контракту, 5 науково-педагогічних працівника є виконавцями госпдоговірної теми).

На кафедрі у звітному році проходило підготовку 4 аспіранти, з яких 3 аспіранти очної форми навчання (С. Левицький, О. Ліщенко, Г. Ревуцька) та 1 аспірант контрактної форми навчання (С. Самарцев – відрахований за власним бажанням). У звітному році до аспірантури вступила 2 особи: О. Ліщенко та Г. Ревуцька – науковий керівник К.Л. Шевченко. На теперешній час на кафедрі проходять підготовку 3 аспіранти.

У звітному році захищено 1 кандидатську дисертацію (робота виконана на кафедрі АЕД КПІ ім. Ігоря Сікорського та в рамках науково-дослідної роботи ТОВ «Укрспецмаш»):

1) Аксьонова Л.І., директор зі стандартизації та управління якістю ТОВ «Укрспецмаш», «Удосконалення методів оцінювання результативності процесів системи управління якістю (на прикладі підприємств машинобудівної галузі)», 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Є.Т. Володарський, дата захисту: 16.10.18 р..

Готуються до захисту 6 кандидатських та 1 докторська дисертацій:

– кандидатські:

1) Козир О.В. «Метрологічне забезпечення багатокомпонентних систем», 05.11.05 – Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин, керівник – Ю.М. Туз.

2) Конотоп Д.І. «Методи та засоби 3D-моделювання складних технічних об’єктів на основі знання-орієнтованих технологій», 05.13.06 – Інформаційні технології, керівник – В.П. Зінченко.

3) Кокотенко Б.В. «Метрологічне забезпечення широкосмугових вимірювачів малих струмів», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз.

4) Порхун А.В. «Метрологічне забезпечення вимірювання коротких імпульсів тиску» 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз.

5) Клєвцова М.О. «Метод забезпечення якості технологічного процесу малопотужного кондитерського виробництва», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Є.Т. Володарський.

6) Потоцький І.О. «Методи встановлення інтервалів калібрування еталонів та засобів вимірювальної техніки», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Є.Т. Володарський.

– докторські:

1) Кучірка Ю.П. «Теоретичні основи контролю сипучих об’єктів у нестаціонарному режимі», 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, наук. консультант – Є.Т. Володарський.

На кафедрі постійно ведеться робота з надання відгуків на автореферати кандидатських дисертацій. У поточному році їх кількість склала більше 10, серед них автореферати Борячинського В.В., Кулік Т.І., Осадчука Я.О., Білилівської О.П., Куриляка В.В. тощо. Також професором кафедри Володарським Є.Т. – членом експертної ради ВАК – пишуться рецензії на кандидатські і докторські автореферати.

Виконана 1 інноваційна розробка. Результати розробки впроваджено у виробництво. Зроблено 2 заявки на патент, отримано 3 патенти. Співробітники кафедри у 2018 році підготували та видали 3 монографії (1 підготовлена до видавництва за кордоном та буде опублікована за наявністю коштів від іноземних інвесторів, 1 підготовлена до видавництва у 2019 році); 2 навчальних посібника (2 видано); 6 електронних публікацій (підготовлено); опублікували 124 наукові статті та тези доповідей (98 тез, 26 статей), з яких 18 статей у фахових виданнях, 7 статей та тез доповідей у зарубіжних виданнях, 19 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, Google Scholar, Index Copernicus та інших). На кафедрі за її науковою тематикою проведено 12 семінарів і конференцій. Загальна кількість доповідей зроблених на наукових конференціях, семінарах – 241, в тому числі 68 на міжнародних. Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях – 15; аспірантів – 2; студентів – 15 (з них 15 – доповідачі).

За звітний період кафедра та НДІ АЕД брали участь у наступних виставках:

1) XV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та Безпека», що проводилась 09-12 жовтня 2018 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц (ВВЕТУ 08-07-01-09) та Ультразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня). Отримано диплом учасника (знаходиться у проректора з наукової роботи).

2) ХVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості – 2018», що проводилась 6-8 листопада 2018 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Мікроінвертор для сонячних електростанцій Smi-360 та Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Отримано диплом учасника (копія додається).

3) XVII Міжнародний промисловий форум, що проводився 20-23 листопада 2018 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 3 (Вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц (ВВЕТУ 08-07-01-09), Ультразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня, Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Отримано диплом учасника (знаходиться у проректора з наукової роботи).

Продовжувалися міжнародні науково-технічні контракти з різними фірмами та організаціями, зокрема з Motorola, Analog Devices, National Instruments, які створили при НДІ АЕД свої лабораторії і передають для досліджень нові зразки своєї техніки. Розвивається спільний учбово-дослідницький центр National Instruments НДІ АЕД КПІ ім. Ігоря Сікорського і філіалу корпорації «Нэшнл Инструментс Раша Корпорэйшен». Інтенсивно проходить обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц. Кафедра активно співпрацює з Hong Kong East Fortune Development Limited (Гонконг, КНР).

Значна увага на кафедрі була звернена на наукову роботу студентів. У звітному році до виконання НДР (по держбюджетній та госпдоговорній тематиці) на безоплатній основі було залучено 32 студента та 2 аспіранти. За результатами виконання НДР було захищено 7 магістерських дисертацій (готується до захисту у грудні 11 магістерських дисертацій), в тому числі по держбюджетній тематиці – 2 (готується до захисту у грудні 4), 12 дипломних робіт бакалаврів, в тому числі по держбюджетній тематиці – 9. Всього захищено 43 випускні роботи (готується до захисту у грудні – 15), з яких за результатами виконання НДР – 19 (готується до захисту у грудні – 11), з них 11 за держбюджетною тематикою (готується до захисту у грудні – 4). Також у звітному році до виконання ініціативних тем було залучено 29 студентів. За результатами виконання ініціативних тем було захищено 6 магістерських робіт (готується до захисту у грудні 4 магістерських дисертацій), 2 дипломні роботи спеціалістів, 16 дипломних робіт бакалаврів. Всього захищено 43 випускні роботи (готується до захисту у грудні – 15), з яких за результатами виконання ініціативних тем – 24 (готується до захисту у грудні – 4).

За звітний період молоді вчені кафедри активно впроваджували результати своїх наукових розробок у навчальний процес. Наукові розробки молодих вчених підрозділу активно використовувались при виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, які виконувались на кафедрі та в НДІ. Молодим вченим підрозділу Вдовиченком А.В. зроблено доповідь на Conference on Precision Electromagnetic Measurements, CPEM-2018, Paris, France, July 8-13 2018.

На кафедрі у 2018 році було організовано та проведено 2 науково-технічні конференції, 10 науково-технічних семінарів:

 1. ХХІ науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», 21 березня 2018 року, м. Київ. Учасників – 75, з них 51 доповідачів.
 2. Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки – 2018, 17-18 травня 2018 року. Учасників – 79, з них 13 доповідачів.
 3. Студентський науково-технічний семінар кафедри по стану виконання магістерських робіт. Учасників – 43.
 4. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, квітень 2018. Учасників – 17.
 5. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, жовтень 2018. Учасників – 14.
 6. Студентський науково-технічний семінар кафедри по тематиці магістерських робіт та дипломних проектів/робіт. Учасників – 75.
 7. Семінар кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Постійно діючий. Розгляд кандидатської дисертації КонотопаД.І. «Методи та засоби 3D-моделювання складних технічних об’єктів на основі знання-орієнтованих технологій». Учасників – 18
 8. Семінар кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Постійно діючий. Розгляд кандидатської дисертації АксьоновоїЛ.І. «Удосконалення методів оцінювання результативності процесів системи управління якістю (на прикладі підприємств машинобудівної галузі)». Учасників – 17
 9. Науковий семінар National Instruments. Весняна сесія: 16 – 20 квітня 2018 р. Учасників – 21
 10. Науковий семінар National Instruments. Осіння сесія: 12 – 16 листопада 2018 р. Учасників – 21
 11. Науковий семінар з представниками КНР. 20 – 21 вересня 2018 р. Учасників – 18
 12. Науковий Інтернет-семінар з представниками Німеччини. 20 червня 2018 р. Учасників – 16

Співробітники кафедри у 2018 році брали участь у проведенні 2 конференцій, 1 симпозіуму та 2 семінарів за межами КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме: Наукового симпозіуму «Метрология и метрологическое обеспечение-2018», 10-14 вересня 2018 р., м. Созополь, Болгарія; Міжнародної науково-технічної конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-18) 8-13 червня 2018 р., м. Одеса (Затока); Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2017», 13-18 лютого 2018 р., м. Славське; Міжнародного науково-технічного семінару «Неопределенность измерения: научные, прикладные, нормативные и методические аспекты» (UM-2018), 10.09.2018 г., м. Созопол, Болгария; Наукового семінару з представниками КНР, грудень 2018 р.

Кафедру та НДІ АЕД у складі КПІ ім. Ігоря Сікорського відзначено дипломом за участь у:

 • XV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та Безпека» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, наук. кер. НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Красковський Олександр Павлович – інженер 1-ї категорії каф. АЕД, к.т.н.).
 • ХVІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергетика в промисловості – 2018» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, наук. кер. НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Самарцев Юрій Миколайович– директор НДІ АЕД доцент кафедри, к.т.н., доц.).
 • XVII Міжнародному промисловому форумі (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, наук. кер. НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Самарцев Юрій Миколайович– директор НДІ АЕД доцент кафедри, к.т.н., доц.; Красковський Олександр Павлович – інженер 1-ї категорії каф. АЕД, к.т.н.).

Студентка групи ВА-71мн Юрчишин І. (тренер – Добролюбова М.В.) стала переможцем 1-го (1-е місце) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р. з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Студентка групи ВА-71мп Микитин І. (тренер – Добролюбова М.В.) стала переможцем 1-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р. з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Студенти Нерозна І. (гр. ВА-81мп, наук. кер. Добролюбова М.В.), Шкільнюк Ю. (гр. ВА-71мп, наук. кер. Самарцев Ю.М.), Панченко В. (гр. ВА-81мп, наук. кер. Туз Ю.М.), Сафоненкова М. (гр. ВА-71мп, наук. кер. Шевченко К.Л.), Шилін Є. (гр. ВА-81мп, наук. кер. Cтаценко О.В.), Гращенко М. (гр. ВА-61м, наук. кер. Шумков Ю.С.) стали переможцями 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році. Студентка групи ВА-81мп Нерозна І. (наук. кер. Добролюбова М.В.) отримала диплом переможця 3-го ступеня 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році з напряму «Інформатика і кібернетика», 12-13 квітня 2018 р., Вінницький національний технічний університет.

В рамках освітньої програми International Association of Exchange Student Technical Experience проходив практику в Німеччині студент гр. ВА-71мп Шкільнюк Ю.

 

наукова робота – 2017

У 2017 р. співробітники кафедри та НДІ брали участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт, які мають характер прикладних досліджень, а саме:

 • Д/б тема 2910 п «Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів».
 • Д/б тема 2040 п «Методи підвищення точності відтворення одиниці електричної напруги для створення первинного державного еталона радіочастотного діапазону».
 • Договір № 27/01-НП «Дослідження та розробка експериментальних зразків систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів».
 • Договір № 01/11-НП «Розробка ескізного проекту уніфікованого вимірювального модуля та КПА».
 • Договір № 26/12-НП «Проведення досліджень патентної чистоти розробки уніфікованого вимірювального модуля».
 • Міжнародний контракт № 26J/15-2014 CMIG/1226UR «Визначення місцезнаходжень та інтенсивностей джерел підводних землетрусів».

Також подано заявку на держбюджетну тему: «Автономні системи технічного моніторингу на основі багаторівневих мереж інтелектуальних сенсорів».

За пріоритетними напрямами «Інформаційні та комунікаційні технології», «Енергетка та Енергоефективність» та «Раціональне природокористування» у 2017 р. виконувалось 6 НДР, з яких: 2 держбюджетні прикладні НДР (2201040) з фінансуванням – 453,28тис. грн.; 3 госпдоговірні роботи, з загальним фінансуванням – 7 418,811 тис. грн.; 1 за міжнародним контрактом з загальним фінансуванням – 1251,755 тис. грн.

Для виконання вище зазначених НДР було залучено 4 штатних науковця та 8 сумісників, серед яких 2 д.т.н. (2 – сумісники) та 2 к.т.н. (2 – сумісники), 1 аспірант, 2 студента з оплатою та більше 50 студентів без оплати.

Слід відзначити, що в рамках розвитку співробітництва в області досліджень фізичних полів у морському середовищі відбулися зустрічі з предстаниками Далянського Дослідницького Інституту Наукових Вимірювань і Управління (обговорення контракту на загальну суму 5955,0 тис. $).

На кафедрі у звітному році проходило підготовку 4 аспіранти, з яких 3 аспіранти очної форми навчання (А. Порхун, А. Шнира – відрахована, С. Левицький) та 1 аспірант контрактної форми навчання (С. Самарцев). У звітному році до аспірантури вступила 1 особа: А. Левицький – науковий керівник К.Л. Шевченко. На теперешній час на кафедрі проходять підготовку 3 аспіранти.

Готуються до захисту 7 кандидатських дисертацій:

 1. Козир О.В. «Метрологічне забезпечення багатокомпонентних систем», 05.11.05 – Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин, керівник – Ю.М. Туз.
 2. Конотоп Д.І. «Методи та засоби 3D-моделювання складних технічних об’єктів на основі знання-орієнтованих технологій», 05.13.06 – Інформаційні технології, керівник – В.П. Зінченко.
 3. Кокотенко Б.В. «Метрологічне забезпечення широкосмугових вимірювачів малих струмів», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз.
 4. Порхун А.В. «Метрологічне забезпечення вимірювання коротких імпульсів тиску» 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз.
 5. Аксьонова Л.І. «Удосконалення методів оцінювання результативності процесів систем управління якістю», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Є.Т. Володарський.
 6. Кривцова М.О. «Методи забезпечення якості продукції малопотужних підприємств», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Є.Т. Володарський.
 7. Потоцький І.О. «Методи встановлення інтервалів повторних калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Є.Т. Володарський.

У 2017 р. на кафедрі виконувалось у межах робочого часу викладачів 8 ініціативних прикладних наукових робіт, 7 з яких зареєстровані в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації. Також було підготовано для наукового парку «Київська політехніка» 1 інноваційну пропозицію: «Розробка захисного пристрою для пресового обладнання з ручним укладанням деталей», виконано 4 інноваційних розробки. Результати розробок впроваджено у виробництво (2). Зроблено 1 заявку на патент, отримано 3 патенти. Співробітники кафедри у 2017 році підготували та видали 2 монографії (1 підготовлена до видавництва за кордоном та буде опублікована за наявністю коштів від іноземних інвесторів); 2 навчальних посібника (1 видано, 1 підготовлено); 9 електронних публікацій (методичні вказівки), з яких 6 – рекомендовані Радою факультету, 3 – готуються до розгляду за новими правилами; опублікували 98 наукових статей та тез доповідей, з яких 25 статей у фахових виданнях, 7 статей та тез доповідей у зарубіжних виданнях, 20 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, Google Scholar, Index Copernicus та інших). На кафедрі за її науковою тематикою проведено 12 семінарів і конференцій. Загальна кількість доповідей зроблених на наукових конференціях, семінарах – 271, в тому числі 100 на міжнародних. Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях – 15; аспірантів – 2; студентів – 145 (з них 38 – доповідачі).

За звітний період кафедра та НДІ АЕД брали участь у наступних виставках:

 1. Міжнародні спеціалізовані виставки «PLAST EXPO UA», «ADDIT EXPO 3D» та «Київський технічний ярмарок», що проводилась 28-30 березня 2017 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 1 (Мікроінвертор для сонячних електростанцій Smi-360). Отримано диплом учасника (копія додається).
 2. XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та Безпека», що проводилась 10-13 жовтня 2017 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц (ВВЕТУ 08-07-01-09) таУльтразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня). Отримано диплом учасника (копія додається).
 3. ХV Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості -2017», що проводилась 7-9 листопада 2017 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Мікроінвертор для сонячних електростанцій Smi-360 та Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Отримано диплом учасника (копія додається).
 4. В рамках Міжнародного форуму Innovation Market Міжнародна спеціалізована виставка новітніх ідей та інновацій, що проводилась 21-24 листопада 2017 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 1 (Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Отримано диплом учасника (копія додається).

Продовжувалися міжнародні науково-технічні контракти з різними фірмами та організаціями, зокрема з Motorola, Analog Devices, National Instruments, які створили при НДІ АЕД свої лабораторії і передають для досліджень нові зразки своєї техніки. Розвивається спільний учбово-дослідницький центр National Instruments НДІ АЕД КПІ ім. Ігоря Сікорського і філіалу корпорації «Нэшнл Инструментс Раша Корпорэйшен». Інтенсивно проходить обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц. Кафедра активно співпрацює з AVIC the first aircraft institute (FAI), Shenyang Aerospace University, Далянським Дослідницьким Інститутом Наукових Вимірювань і Управління та China Machinery Investment Group LTD (Гонконг, КНР). Проводиться робота в межах договору про співпрацю з Северо-Казахстанским государственным университетом им. М. Козыбаева.

Значна увага на кафедрі була звернена на наукову роботу студентів. У звітному році до виконання НДР (по держбюджетній та госпдоговорній тематиці) на безоплатній основі було залучено 52 студента, на платній – 2 студенти та 1 аспірант. За результатами виконання НДР було захищено 10 магістерських дисертацій, в тому числі по держбюджетній тематиці – 5, 5 дипломних проектів/робіт спеціаліста, в тому числі по держбюджетній тематиці – 4, 18 дипломних робіт бакалаврів, в тому числі по держбюджетній тематиці – 10. Всього захищено 61 випускну роботу, з яких за результатами виконання НДР – 33, з них 19 за держбюджетною тематикою. До виконання ініціативних тем було залучено 38 студентів. За результатами виконання ініціативних тем було захищено 7 магістерських робіт, 7 дипломних робіт спеціалістів, 14 дипломних робіт бакалаврів. Всього захищено 61 випускну роботу, з яких за результатами виконання ініціативних тем – 28.

На кафедрі у 2017 році було організовано та проведено 3 науково-технічні конференції, 9 науково-технічних семінарів:

За звітний період на базі кафедри проведено 3 науково-технічні конференції, 9 науково-технічних семінарів:

 1. ХХ науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», 15-16 лютого 2017 року, м. Київ. Учасників – 84, з них 17 доповідачів.
 2. XI Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», 13-14 квітня 2017 року, м. Київ. Учасників – 134, з них 32 доповідачи.
 3. Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки – 2017, 30-31 травня 2017 року. Учасників – 87, з них 11 доповідачів.
 4. Студентський науково-технічний семінар кафедри по стану виконання магістерських робіт. Учасників – 72.
 5. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, квітень 2017. Учасників – 16.
 6. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, жовтень 2017. Учасників – 18.
 7. Студентський науково-технічний семінар кафедри по тематиці магістерських робіт та дипломних проектів/робіт. Учасників – 94.
 8. Семінар кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Постійно діючий. Розгляд кандидатської дисертації Конотопа Д.І. «Методи та засоби 3D-моделювання складних технічних об’єктів на основі знання-орієнтованих технологій». Учасників – 30.
 9. Науковий семінар National Instruments. Весняна сесія: 17 – 21 квітня 2017 р. Учасників – 21.
 10. Науковий семінар National Instruments. Осіння сесія: 13 – 17 листопада 2017 р. Учасників – 21.
 11. Науковий семінар з представниками КНР. 18 – 20 жовтня 2017 р. Учасників – 18.
 12. Науковий Інтернет-семінар з представниками Німеччини. 20 червня 2017 р. Учасників – 16.

Співробітники кафедри у 2017 році брали участь у проведенні 5 конференцій, 1 симпозіуму та 3 семінарів за межами КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме:

Наукового симпозіуму «Метрология и метрологическое обеспечение-2017», 8-12 вересня 2017 р., м. Созополь, Болгарія;Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи», 10-12 жовтня 2017 р., м. Харків; Міжнародної науково-практичної конференції «Информационные технологии и автоматизация», 2-6 жовтня 2017 р., м. Одеса; Міжнародної науково-технічної конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-17-2017) 8-13 червня 2017 р., м. Одеса (Затока); Міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС -2017) 31 жовтня – 2 листопада 2017 року, м. Вінниця; Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2017», 23-27 січня 2017 р., м. Славське; Всеукраїнського науково-технічного семінару з наскрізної підготовки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 27-28 квітня2017 р., м. Дніпро; Міжнародного науково-технічного семінару «Неопределенность измерения: научные, прикладные, нормативные и методические аспекты» (UM-2017), 8-12.09.2017 г., м. Созопол, Болгария; Наукового семінару з представниками КНР, липень-серпень2017 р.

Указом Президента України від 28 вересня 2017 року №286/2017 завідувачу кафедри Тузу Юліану Михайловичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Кафедру та НДІ АЕД у складі КПІ ім. Ігоря Сікорського відзначено дипломом за участь у Міжнародних спеціалізованих виставках«PLAST EXPO UA», «ADDIT EXPO 3D» та «Київський технічний ярмарок» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, наук. кер. НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Порхун Артем Володимирович – аспірант кафедри); у XIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та Безпека» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, наук. кер. НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Красковський Олександр Павлович – інженер 1-ї категорії каф. АЕД, к.т.н.); у ХV Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергетика в промисловості -2017» (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, наук. кер. НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Самарцев Юрій Миколайович– директор НДІ АЕД доцент кафедри, к.т.н., доц.; Порхун Артем Володимирович – аспірант кафедри); у Міжнародній спеціалізованій виставці новітніх ідей та інновацій (Туз Юліан Михайлович – завідуючий кафедри, наук. кер. НДІ АЕД, д.т.н., проф.; Добролюбова Марина Валеріївна – доцент кафедри, к.т.н., доц.; Самарцев Юрій Миколайович– директор НДІ АЕД доцент кафедри, к.т.н., доц.; Порхун Артем Володимирович – аспірант кафедри).

Студентка групи ВА-32 Юрчишин І. (тренер – Добролюбова М.В.) стала переможцем 1-го (1-е місце) та 2-го (2-е місце в галузі метрології) турів Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н.р. з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Студентка групи ВА-32 Цюмрак М. (тренер – Добролюбова М.В.) стала переможцем 1-го (2-е місце) та 2-го (3-е місце в галузі метрології) турів Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н.р. з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Студенти Чемерис А., Моніт Я. (гр. ВА-61м, наук. кер. Добролюбова М.В. та Богомазов С.А.), Лебедь М., Іванова Х., Чернюк А. (гр. ВА-51м, наук. кер. Самарцев Ю.М., Шантир Д.С. та Шантир А.С.) стали переможцями 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році. Студенти групи ВА-61м Чемерис А. і Моніт Я. (наук. кер. Добролюбова М.В. та Богомазов С.А.) отримали диплом переможців 3-го ступеня 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», 29-31 березня 2017 р., Вінницький національний технічний університет. Студентка групи ВА-51м Лебедь М. (наук. кер. Самарцев Ю.М.) посіла 1-е місце в конкурсі Sikorsky Challenge з роботою на тему «Підвищення точності системи автоматизованого обліку електроенергії». Студенти Лівадіна А. (гр. ВА-71мн) та Хомицький Б. (гр. ВА-71мп) представлені до нагороди на рівні факультету за плідну наукову роботу та активну участь у роботі Міжнародної спеціалізованої виставки «PLAST EXPO UA», «ADDIT EXPO 3D» та «Київський технічний ярмарок», що проводилась 28-30 березня 2017 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Аспірант 3-го року навчання Порхун А.В. представлений до нагороди за плідну наукову роботу та активну участь у роботі Міжнародної спеціалізованої виставки «PLAST EXPO UA», «ADDIT EXPO 3D» та «Київський технічний ярмарок», що проводилась 28-30 березня 2017 року, ХV Міжнародної спеціалізованої виставки «Енергетика в промисловості -2017», що проводилась 7-9 листопада 2017 року та Міжнародної спеціалізованої виставки новітніх ідей та інновацій, що проводилась 21-24 листопада 2017 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва.

В рамках освітньої програми International Association of Exchange Student Technical Experience на кафедрі проходили практику 3 студентів із Німеччини.

В рамках програми ESTIEM (The Organisation for European Students of Industrial Engineering and Management) Europe 3D студентка Микитин І. (гр. ВА-71мп) в поточному році відвідала Democritus University of Thrace (Greece) та Eindhoven University of Technology (The Netherlands).

Додаткова інформація на сторінках: http://aed.kpi.ua/sciencehttp://aed.kpi.ua/science/report

 

Наукова робота-2015

В останні роки основними напрямками досліджень кафедри АЕД та науково-дослідного інституту автоматизації експериментальних досліджень НТУУ «КПІ» (НДІ АЕД) були наступні: методи та системи комп’ютерного контролю і діагностики; методи та комп’ютерні системи вимірювання і дослідження електричних параметрів; відладка та тестування програмних продуктів для комп’ютерних систем збору даних; комп’ютерні системи та апаратно-програмні методи забезпечення якості виробництва складних технічних об’єктів; розробка та дослідження мікропроцесорних систем керування мікросупутниками; мікропроцесорні мережеві системи збору та обробки експериментальних даних; мікропроцесорні телеметричні системи; метрологічне забезпечення комп’ютерних інформаційно-вимірювальних систем та комплексів.

Ці напрямки добре узгоджуються з напрямком підготовки фахівців і з державновизначеними напрямками науково-технічного прогресу України. Науково-дослідна робота на кафедрі та в НДІ має характер прикладних досліджень. На сьогодні наукові дослідження проводять доктори та кандидати технічних наук, наукові співробітники, аспіранти, магістри та студенти.

У 2015 р. співробітники кафедри та НДІ, студенти та аспіранти кафедри брали участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт, які мають характер прикладних досліджень, а саме:

 • Д/б тема 2728п «Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів».
 • Д/б тема 2823п «Створення широкосмугових високовольтних вимірювальних підсилювачів та системи їх дослідження і метрологічної атестації».
 • Г/д тема № 03/31-НП «Макетування та виготовлення модулів систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів».
 • Міжнародний контракт № 26J/15-2014 CMIG/1226UR «Визначення місцезнаходжень та інтенсивностей джерел підводних землетрусів».

На кафедрі у 2015 році проходило підготовку 4 аспіранти очної форми навчання (Л. Савельєва, О. Козир, Д. Солоп, А. Порхун). До аспірантури вступили 2 особи (В. Бабенко, С. Самарцев). Штатний співробітник кафедри АЕД доцент К.Л. Шевченко керує роботою 2 аспірантів КНУТД:

 1. Василенко Микола Павлович, аспірант кафедри автоматизації і комп’ютерних систем КНУТД, «Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів», спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин (у КНУТД); керівник – К.Л. Шевченко, дата захисту: 06.11.15 р.
 2. Баранова Ольга Сергіївна, спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин (у КНУТД).

Захищено 1 докторську дисертацію: Шевченко К.Л., доцент кафедри автоматизації експериментальних досліджень НТУУ «КПІ», «Розвиток теоретичних основ побудови радіовимірювальних приладів з комутаційно-модуляційним перетворенням», 05.11.08 – радіовимірювальні прилади, дата захисту: 13.11.15 р. Готуються до захисту 3 кандидатські дисертації: 1) Мосолаб О.О. «Підвищення точності комп’ютерних систем ультразвукового контролю», 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз. 2) Конотоп Д.І. «Комп’ютерні інформаційні технології підвищення якості проектування складних технічних об’єктів», керівник – В.П. Зінченко. 3) Кокотенко Б.В. «Метрологічне забезпечення мікропроцесорних широкосмугових вимірювачів малих струмів», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз.

У 2015 році на кафедрі виконувалось 10 ініціативних тем, 9 з яких зареєстровано в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації. Також було виконано 4 іноваційних розробки. Результати розробок впроваджено у виробництво. Зроблено 3 заявки на патент, отримано 4 патенти. Співробітники кафедри у 2015 році підготували та видали 1 монографію (підготовлена до видавництва за кордоном); 2 підручника, з них 2 видані з Грифом МОНУ; 2 навчальних посібника (підготовлено); 10 електронних публікацій (методичні вказівки), з яких  4 – розміщені в бібліотеці НТУУ «КПІ», 1 – отримала гриф факультету, 5 – підготовлені до розгляду Радою факультету; розроблено цикл лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія та надійність інформаційно-вимірювальних систем», що зайняв 1 місце у щорічному конкурсі корпорації «National Instruments» в Україні; опублікували 115 наукових статей та доповідей, з яких 20 статей у фахових виданнях, 15 статей у зарубіжних виданнях (1 стаття готується до публікації), 11 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Springer, Google Scholar, Index Copernicus та інших).

В 2015 році  кафедра та НДІ АЕД брали участь у наступних виставках:

 1. «Зброя та Безпека», що проводилась 22-25 вересня 2015 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», м. Києва.
 2. ІІІ спеціалізована виставка «Екологія підприємства», що проводилась 10-13 листопада 2015 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва.
 3. VIII Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність. Відновлювальна енергетика – 2015», що проводилась 10-13 листопада 2015 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва.

Продовжувалися міжнародні науково-технічні контракти з відомими світовими фірмами, зокрема з Motorola, Analog Devices, National Instruments, Texas Instruments, Melexis, які створили при НДІ АЕД свої лабораторії і передають для досліджень нові зразки своєї техніки. Розвивається спільний учбово-дослідницький центр National Instruments та НДІ АЕД НТУУ «КПІ». Інтенсивно проходить обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц. Кафедра активно співпрацює з AVIC the first aircraft institute (FAI), Shenyang Aerospace University, Інститутом автоматики та вимірювання міста Далян та China Machinery Investment Group LTD (Гонконг, КНР).

Значна увага на кафедрі була звернена на наукову роботу студентів. У 2015 році до виконання НДР було залучено 56 студентів. За результатами виконання НДР було захищено 18 магістерських робіт, в тому числі по держбюджетній тематиці – 14, 3 дипломний проект/робота спеціаліста, в тому числі по держбюджетній тематиці – 2, 16 дипломних робіт бакалаврів, в тому числі по держбюджетній тематиці – 11. Всього захищено 60 випускних робіт, з яких за результатами виконання НДР – 37, з них 27 за держбюджетною тематикою.

На кафедрі у 2015 році було організовано та проведено 3 науково-технічні конференції, 10 науково-технічних семінарів:

 1. ХVIІІ науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології. Навігація. Керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», 28-29 січня 2015 року, м. Київ.
 2. X Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», секція «Автоматизація експериментальних досліджень», 16-17 квітня 2015 р.
 3. Науково-технічна конференція ФАКС викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвяченої Дню науки – 2015, 27-29 травня 2015 року.
 4. Студентський науково-технічний семінар кафедри по стану виконання магістерських робіт.
 5. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, квітень 2015.
 6. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, жовтень 2015.
 7. Студентський науково-технічний семінар кафедри по тематиці магістерських робіт та дипломних проектів/робіт.
 8. Семінар кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Постійно діючий. Розгляд кандидатської дисертації Аксьонової Л.І. «Удосконалення методів внутрішнього аудиту для забезпечення постійного поліпшування результативності системи управління якістю (на прикладі машинобудівних підприємств».
 9. Семінар кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».
 10. Постійно діючий. Розгляд кандидатської дисертації Шевкуна С.М. «Оптимізація і аналіз шляхів передачі та відтворення одиниць параметрів імпеданса».
 11. Науковий семінар National Instruments. Весняна сесія: 20-24 квітня 2015 р.
 12. Науковий семінар National Instruments. Осіння сесія: 6 – 15 листопада 2015 р.
 13. Науковий семінар з представниками КНР. 08 – 28 серпня 2015 р.
 14. Науковий семінар з представниками Німеччини. 26 червня 2015 р.

Співробітники кафедри у 2015 році брали участь у проведенні 3 конференцій, 1 симпозіуму, 2 семінарів та 1 конкурсу за межами НТУУ «КПІ», а саме: Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи», 13-15 травня 2015 р., м. Херсон; Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2015», 2-6 лютого 2015 р., м. Славське; Міжнародної науково-технічної конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах 2015», 27-29 жовтня 2015 р., м. Вінниця; наукового симпозіуму «Метрология и метрологическое обеспечение-2015», 7-11 вересня 2015 р., м. Созополь, Болгарія; міжнародного науково-технічного семінару «Неопределенность измерения: научные, прикладные, нормативные и методические аспекты» (UM-2015), 16-20 февраля 2015 г., г. София, Болгария; наукового семінару з представниками КНР 06 – 15 листопада 2015 р. та у проведенні конкурсу на застосування технологій National Instruments, 13-15 травня 2015 р., м. Херсон.

Рішенням Вченої Ради НТУУ «КПІ» від 30 червня 2015 р., протокол №5, завідуючому кафедри АЕД, д.т.н., проф. Тузу Юліану Михайловичу присвоєне почесне звання «Видатний діяч НТУУ «КПІ»» та вручено Диплом.

Студенти групи ВА-11 Лікаренко І., Охрименко І., Чмихун Є. (тренер – Добролюбова М.В.) взяли участь в університетському турі міжнародної олімпіади KPI-OPEN 16 квітня 2015 р. У щорічному відкритому конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації «National Instruments» першим місцем у номінації «Кращий цикл лабораторних робіт» була відзначена робота «Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія та надійність ІВС»», співавтором якої є аспірант Козир О. (Науковий керівник: Шантир Д.С.).

Студентам групи ВА-41м Соломко Р., Шнирі А. присуджено стипендію ім. Павловського М.А. Студентам груп ВА-41с та ВА-31 Антоненку Т. і Лівадіній А. присуджено стипендію ім. Корольова С.П. Студенту групи ВА-22 Лещенку В. присуджено стипендію ім. Сікорського І.І. Студентка групи ВА-21 Шинкарьова А. отримала стипендію в рамках освітньої програми International Association of Exchange Student Technical Experience. Студенти групи ВА-31м Синенко А. та Єрмаков Д. представлені до нагороди премією факультету за участь у виставці «Зброя та Безпека-2015», ІІІ спеціалізованій виставці «Екологія підприємства», VIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергоефективність. Відновлювальна енергетика – 2015».

Додаткова інформація на сторінках http://aed.kpi.ua/sciencehttp://aed.kpi.ua/science/report