tuz@aed.kpi.ua
(044) 204-98-93

Навчальні плани

Бакалаврат (освітня програма «Інформаційні вимірювальні технології та системи» )

 

Цикл природничо-наукової та соціально-гуманітарної підготовки

 

 • Вища математика
 • Фізика
 • Іноземна мова
 • Технічна механіка
 • Конструкційні, електромеханічні та оптичні матеріали
 • Хімія
 • Економіка і організація виробництва
 • Історія України (за вибором студента)
 • Вступ до філософії (за вибором студента)
 • Психологія конфлікту (за вибором студента)
 • Логіка (за вибором студента)
 • Трудове право України (за вибором студента)

 

Дисципліни професійної підготовки з інформаційних технологій

 

 • Обчислювальна техніка та програмування (С#, Python);
 • Об’єктно-орієнтоване програмування (С#, Python);
 • Технології програмування інформаційно-вимірювальних систем (С#);
 • Веб-технології інформаційно-вимірювальних систем (HTML/CSS/JS);
 • Комп’ютерне моделювання (Python, MATLAB/Simulink);
 • Системи управління базами даних (SQL, PHP);
 • Системне програмування (С/С++/Qt/Linux);
 • Мікропроцесорні системи (архітектура мікропроцесорних систем) (Assembler/С);
 • Мікропроцесорні системи (програмування вбудованих систем )(JavaSE);
 • Програмні засоби аналізу даних (Python, MATLAB);
 • Обчислювальні мережі (С/С++/Linux);
 • Системи автоматизованого проектування (Altium Designer, Proteus)

 

Дисципліни професійної підготовки електронного та системного спрямування

 

 • Системи автоматизованого проектування (Altium Designer, Proteus)
 • Інженерна та комп’ютерна графіка (AutoCAD);
 • Електротехнічні пристрої (Micro-Cap, Mathcad);
 • Електричні сигнали та кола (Mathcad, Micro-Cap);
 • Електронні пристрої (Electronics Workbench/Multisim);
 • Метрологія та вимірювальна техніка (LabVIEW, MATLAB/Simulink);
 • Перетворювачі фізичних величин (Multisim, LabVIEW);
 • Методи та засоби вимірювань (MATLAB/Simulink, LabVIEW);
 • Системні вимірювальні прилади (Multisim, С++);
 • Інформаційно-вимірювальні системи (LabVIEW, Anaconda Python)

 

Магістратура (освітня програма «Інформаційні вимірювальні технології та системи» )

 

 Дисципліни загальної підготовки

 

 • Інтелектуальна власність
 • Основи інженерії та технології сталого розвитку
 • Іншомовне наукове спілкування
 • Розробка стартап проектів

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

 • Основи наукових досліджень (Python, MATLAB/Simulink)
 • Програмування інформаційно-вимірювальних систем (JavaEE)
 • Інформаційні технології вимірювальних систем (С#/ASP.NET MVC/ADO.NET/Entity)
 • Цифрова обробка сигналів (DSP/С/С++, MATLAB/Simulink)
 • Методи підвищення точності (Mathcad, Anaconda Python)
 • Інтелектуальні інформаційні системи (Python, MATLAB/Simulink)
 • Метрологія та надійність (Anaconda Python, MATLAB/Simulink)
 • Проектування комп’ютеризованих приладів (Proteus, C/C++)
 • Оптимізація інформаційних систем(Anaconda Python, LabVIEW)
 • Теорія експериментальних досліджень (Python)
 • Моделювання інформаційних систем (Python, MATLAB/Simulink)
 • Цифрові системи передачі даних (Proteus, C/C++)
 • Комп’ютерні засоби вимірювань (JavaEE)
 • Багаторівневі системи обробки інформації (C++/Qt/Linux)

 

Перелік компонент освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології та системи» (бакалавр)

Кафедра Автоматизації Експериментальних Досліджень(АЕД) Приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Освітня програма «Інформаційні вимірювальні технології та системи» (бакалавр).

 

Семестр. Навчальні дисципліни. Кредити/форма контролю

 

 • 1-3 сем. Вища математика. 18/екзамен
 • 1,2 сем. Фізика. 10/екзамен
 • 1 сем. Хімія. 3/залік
 • 1 сем. Інженерна та комп’ютерна графіка. 4/залік
 • 1 сем. Обчислювальна техніка та програмування. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування. 10,5/екзамен
 • 2 сем. Обчислювальна техніка та програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування. 4,5/екзамен
 • 3 сем. Спеціальні питання вищої математики. 4/залік
 • 4, 5 сем. Основи метрології та вимірювальної техніки. 11/екзамен
 • 4, 5 сем. Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки.  15,5/екзамен
 • 5 сем. Перетворювачі фізичних величин. 7/екзамен
 • 5-7 сем. Методи та засоби вимірювань. 14,5/екзамен
 • 7 сем. Охорона праці та цивільний захист. 4/залік
 • 7 сем. Економіка і організація виробництва. 4/залік
 •  2, 3 сем. Технічна механіка. 9/залік
 • 3 сем. Електротехнічні пристрої. 5/екзамен
 • 4 сем. Спецглави математики. 3/залік
 • 3, 4 сем. Теорія електричних сигналів та кіл. 11/екзамен
 • 4 сем. Комп’ютерне моделювання. 4/екзамен
 • 6, 7 сем. Системні вимірювальні прилади. 12/екзамен
 • 7, 8 сем. Інформаційно-вимірювальні системи. 7/екзамен
 • 6 сем. Мікропроцесорні системи. Архитектура мікропроцесорних систем. 6/екзамен
 • 7, 8 сем. Мікропроцесорні системи. Програмування вбудованих систем. 4/екзамен
 • 8 сем. Комп’ютерні мережі. 5/екзамен
 • 3 сем. Технології програмування інформаційно-вимірювальних систем. 3,5/залік
 • 5 сем. Системи управління базами даних. 2,5/залік
 • 5 сем. Веб-технології інформаційно-вимірювальних систем. 3/залік
 • 6 сем. Системне програмування. 4/екзамен
 • 6 сем. Програмні засоби аналізу даних. 4,5/залік
 • 8 сем. Технології проектування інформаційно-вимірювальних систем. 3/залік
 • 8 сем. Автоматизація проектування інформаційно-вимірювальних систем. 3,5/залік

 

 • 4 сем. Екологічна безпека інженерної діяльності. 2/залік
 • 1 сем. Історія України. 2/залік
 • 2 сем. Засади усного професійного мовлення. 2/залік
 • 3 сем. Вступ до філософії. 2/залік
 • 3 сем. Психологія конфлікту. 2/залік
 • 6 сем. Трудове право України. 2/залік
 • 6 сем. Логіка. 2/залік
 • 7 сем. Соціально-гуманітарні Н/Д №2. 2/залік
 • 1-5 сем. Іноземна мова. 6/залік
 • 6, 7 сем. Іноземна мова професійного спрямування. 4/залік
 • 8 сем. Переддипломна практика. 7,5/залік
 • 8 сем. Дипломне проектування. 6/захист

Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 136

Загальний обсяг циклу професійної підготовки: 104

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240

Ще статті про нас:

Більше про нас в Telegram https://t.me/abit_aed