НаукаНаукова робота НДІ та кафедри АЕД

Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень був заснований у 1993 році. Основні наукові напрями:
    Методи та засоби підвищення точності вимірювання напруги змінного струму
    Методи відтворення напруги змінного струму
    Метрологічне забезпечення систем та комплексів
    Методи та системи контролю і діагностики
    Стимуляція продуктивності нафтогазових свердловин
     Методи та програмне забезпечення в інформаційних технологіях
    Цифрова обробка сигналів
    Дослідження стабільності компонентів вимірювальної техніки
    Методи неруйнівного контролю


Наукова робота-2015


В останні роки основними напрямками досліджень кафедри АЕД та науково-дослідного інституту автоматизації експериментальних досліджень НТУУ «КПІ» (НДІ АЕД) були наступні: методи та системи комп’ютерного контролю і діагностики; методи та комп’ютерні системи вимірювання і дослідження електричних параметрів; відладка та тестування програмних продуктів для комп’ютерних систем збору даних; комп’ютерні системи та апаратно-програмні методи забезпечення якості виробництва складних технічних об’єктів; розробка та дослідження мікропроцесорних систем керування мікросупутниками; мікропроцесорні мережеві системи збору та обробки експериментальних даних; мікропроцесорні телеметричні системи; метрологічне забезпечення комп’ютерних інформаційно-вимірювальних систем та комплексів.

Ці напрямки добре узгоджуються з напрямком підготовки фахівців і з державновизначеними напрямками науково-технічного прогресу України. Науково-дослідна робота на кафедрі та в НДІ має характер прикладних досліджень. На сьогодні наукові дослідження проводять доктори та кандидати технічних наук, наукові співробітники, аспіранти, магістри та студенти.

У 2015 р. співробітники кафедри та НДІ, студенти та аспіранти кафедри брали участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт, які мають характер прикладних досліджень, а саме:
 • Д/б тема 2728п «Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів».
 • Д/б тема 2823п «Створення широкосмугових високовольтних вимірювальних підсилювачів та системи їх дослідження і метрологічної атестації».
 • Г/д тема № 03/31-НП «Макетування та виготовлення модулів систем телеметричних вимірювань мініатюрних літальних засобів».
 • Міжнародний контракт № 26J/15-2014 CMIG/1226UR «Визначення місцезнаходжень та інтенсивностей джерел підводних землетрусів».
На кафедрі у 2015 році проходило підготовку 4 аспіранти очної форми навчання (Л. Савельєва, О. Козир, Д. Солоп, А. Порхун). До аспірантури вступили 2 особи (В. Бабенко, С. Самарцев). Штатний співробітник кафедри АЕД доцент К.Л. Шевченко керує роботою 2 аспірантів КНУТД:
 1. Василенко Микола Павлович, аспірант кафедри автоматизації і комп’ютерних систем КНУТД, «Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів», спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин (у КНУТД); керівник – К.Л. Шевченко, дата захисту: 06.11.15 р.
 2. Баранова Ольга Сергіївна, спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин (у КНУТД). 
Захищено 1 докторську дисертацію: Шевченко К.Л., доцент кафедри автоматизації експериментальних досліджень НТУУ «КПІ», «Розвиток теоретичних основ побудови радіовимірювальних приладів з комутаційно-модуляційним перетворенням», 05.11.08 – радіовимірювальні прилади, дата захисту: 13.11.15 р. Готуються до захисту 3 кандидатські дисертації: 1) Мосолаб О.О. «Підвищення точності комп’ютерних систем ультразвукового контролю», 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз. 2) Конотоп Д.І. «Комп’ютерні інформаційні технології підвищення якості проектування складних технічних об’єктів», керівник – В.П. Зінченко. 3) Кокотенко Б.В. «Метрологічне забезпечення мікропроцесорних широкосмугових вимірювачів малих струмів», 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, керівник – Ю.М. Туз.

У 2015 році на кафедрі виконувалось 10 ініціативних тем, 9 з яких зареєстровано в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації. Також було виконано 4 іноваційних розробки. Результати розробок впроваджено у виробництво. Зроблено 3 заявки на патент, отримано 4 патенти. Співробітники кафедри у 2015 році підготували та видали 1 монографію (підготовлена до видавництва за кордоном); 2 підручника, з них 2 видані з Грифом МОНУ; 2 навчальних посібника (підготовлено); 10 електронних публікацій (методичні вказівки), з яких  4 – розміщені в бібліотеці НТУУ «КПІ», 1 – отримала гриф факультету, 5 – підготовлені до розгляду Радою факультету; розроблено цикл лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія та надійність інформаційно-вимірювальних систем», що зайняв 1 місце у щорічному конкурсі корпорації «National Instruments» в Україні; опублікували 115 наукових статей та доповідей, з яких 20 статей у фахових виданнях, 15 статей у зарубіжних виданнях (1 стаття готується до публікації), 11 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Springer, Google Scholar, Index Copernicus та інших). 

В 2015 році  кафедра та НДІ АЕД брали участь у наступних виставках:
 1. «Зброя та Безпека», що проводилась 22-25 вересня 2015 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», м. Києва. 
 2. ІІІ спеціалізована виставка «Екологія підприємства», що проводилась 10-13 листопада 2015 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. 
 3. VIII Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність. Відновлювальна енергетика – 2015», що проводилась 10-13 листопада 2015 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. 
Продовжувалися міжнародні науково-технічні контракти з відомими світовими фірмами, зокрема з Motorola, Analog Devices, National Instruments, Texas Instruments, Melexis, які створили при НДІ АЕД свої лабораторії і передають для досліджень нові зразки своєї техніки. Розвивається спільний учбово-дослідницький центр National Instruments та НДІ АЕД НТУУ «КПІ». Інтенсивно проходить обмін інформацією з Мюнхенським технічним університетом та Вищою технічною школою, м. Констанц. Кафедра активно співпрацює з AVIC the first aircraft institute (FAI), Shenyang Aerospace University, Інститутом автоматики та вимірювання міста Далян та China Machinery Investment Group LTD (Гонконг, КНР). 

Значна увага на кафедрі була звернена на наукову роботу студентів. У 2015 році до виконання НДР було залучено 56 студентів. За результатами виконання НДР було захищено 18 магістерських робіт, в тому числі по держбюджетній тематиці – 14, 3 дипломний проект/робота спеціаліста, в тому числі по держбюджетній тематиці – 2, 16 дипломних робіт бакалаврів, в тому числі по держбюджетній тематиці – 11. Всього захищено 60 випускних робіт, з яких за результатами виконання НДР – 37, з них 27 за держбюджетною тематикою.

На кафедрі у 2015 році було організовано та проведено 3 науково-технічні конференції, 10 науково-технічних семінарів:
 1. ХVIІІ науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології. Навігація. Керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», 28-29 січня 2015 року, м. Київ. 
 2. X Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», секція «Автоматизація експериментальних досліджень», 16-17 квітня 2015 р. 
 3. Науково-технічна конференція ФАКС викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвяченої Дню науки – 2015, 27-29 травня 2015 року.
 4. Студентський науково-технічний семінар кафедри по стану виконання магістерських робіт. 
 5. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, квітень 2015. 
 6. Студентський науково-технічний семінар кафедри: Звіти аспірантів, жовтень 2015. 
 7. Студентський науково-технічний семінар кафедри по тематиці магістерських робіт та дипломних проектів/робіт. 
 8. Семінар кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Постійно діючий. Розгляд кандидатської дисертації Аксьонової Л.І. «Удосконалення методів внутрішнього аудиту для забезпечення постійного поліпшування результативності системи управління якістю (на прикладі машинобудівних підприємств». 
 9. Семінар кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».
 10. Постійно діючий. Розгляд кандидатської дисертації Шевкуна С.М. «Оптимізація і аналіз шляхів передачі та відтворення одиниць параметрів імпеданса». 
 11. Науковий семінар National Instruments. Весняна сесія: 20-24 квітня 2015 р. 
 12. Науковий семінар National Instruments. Осіння сесія: 6 – 15 листопада 2015 р. 
 13. Науковий семінар з представниками КНР. 08 – 28 серпня 2015 р. 
 14. Науковий семінар з представниками Німеччини. 26 червня 2015 р. 

Співробітники кафедри у 2015 році брали участь у проведенні 3 конференцій, 1 симпозіуму, 2 семінарів та 1 конкурсу за межами НТУУ «КПІ», а саме: Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи», 13-15 травня 2015 р., м. Херсон; Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2015», 2-6 лютого 2015 р., м. Славське; Міжнародної науково-технічної конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах 2015», 27-29 жовтня 2015 р., м. Вінниця; наукового симпозіуму «Метрология и метрологическое обеспечение-2015», 7-11 вересня 2015 р., м. Созополь, Болгарія; міжнародного науково-технічного семінару «Неопределенность измерения: научные, прикладные, нормативные и методические аспекты» (UM-2015), 16-20 февраля 2015 г., г. София, Болгария; наукового семінару з представниками КНР 06 – 15 листопада 2015 р. та у проведенні конкурсу на застосування технологій National Instruments, 13-15 травня 2015 р., м. Херсон.

Рішенням Вченої Ради НТУУ «КПІ» від 30 червня 2015 р., протокол №5, завідуючому кафедри АЕД, д.т.н., проф. Тузу Юліану Михайловичу присвоєне почесне звання «Видатний діяч НТУУ «КПІ»» та вручено Диплом.

Студенти групи ВА-11 Лікаренко І., Охрименко І., Чмихун Є. (тренер – Добролюбова М.В.) взяли участь в університетському турі міжнародної олімпіади KPI-OPEN 16 квітня 2015 р. У щорічному відкритому конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації «National Instruments» першим місцем у номінації «Кращий цикл лабораторних робіт» була відзначена робота «Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія та надійність ІВС»», співавтором якої є аспірант Козир О. (Науковий керівник: Шантир Д.С.). 

Студентам групи ВА-41м Соломко Р., Шнирі А. присуджено стипендію ім. Павловського М.А. Студентам груп ВА-41с та ВА-31 Антоненку Т. і Лівадіній А. присуджено стипендію ім. Корольова С.П. Студенту групи ВА-22 Лещенку В. присуджено стипендію ім. Сікорського І.І. Студентка групи ВА-21 Шинкарьова А. отримала стипендію в рамках освітньої програми International Association of Exchange Student Technical Experience. Студенти групи ВА-31м Синенко А. та Єрмаков Д. представлені до нагороди премією факультету за участь у виставці «Зброя та Безпека-2015», ІІІ спеціалізованій виставці «Екологія підприємства», VIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергоефективність. Відновлювальна енергетика – 2015».

Додаткова інформація на сторінках http://aed.kpi.ua/science, http://aed.kpi.ua/science/report